Hier is ons

Suléne Pilon
Suléne Pilon
Taalkundige
Voorsitter

Suléne Pilonvoorsitter – is ’n taalkundige by die Universiteit van Pretoria se Departement Afrikaans. Op navorsingsterrein gebruik sy kognitief linguistiese beskrywingsraamwerke (veral konstruksiegrammatika en kognitiewe grammatika) om Afrikaanse morfologiese en sintaktiese konstruksies te beskryf. Sy stel ook baie belang in die neurowetenskaplike studie van taal, die aard van taal en taalkennis, en rekenaarlinguistiek. Sy was een van die eerste werknemers van die Sentrum vir Tekstegnologie aan die Noordwes-Universiteit en het al saamgewerk aan die ontwikkeling van etlike taaltegnologiese hulpbronne en toepassings, waaronder die NWU se Afrikaanse spel- en grammatikatoetsers, en Skryfhulp Afrikaans, ’n toepassing wat studente help om hul skryfwerk outomaties te verbeter. Sy is die moderator van die sintaksisafdeling van die Virtuele Instituut vir Afrikaans se Taalonderrigportaal en was ook in verskillende hoedanighede betrokke by die woordsoorteafdeling van hierdie projek. Sy is sedert 2009 ’n lid van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Taalkommissie. Sy dien van 2012 tot 2017 as sekretaris van die Taalkommissie en van 2018 tot 2021 as ondervoorsitter. Sy word in 2022 aangestel as Taalkommissievoorsitter.

Marius Swart
Marius Swart
Taalkundige
Ondervoorsitter

Marius Swartondervoorsitter – het voorgraads aan die Universiteit Stellenbosch in die politieke wetenskap, filosofie en ekonomie studeer, maar altyd met taalvakke ook in sy pakket. Ná sy voorgraadse studie verwerf hy ’n meestersgraad in vertaling aan dieselfde universiteit en bou hy sy vaardigheid as taalpraktisyn uit. Hy doseer sedert 2008 in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die US en bied kursusse aan in sowel die formele as die toegepaste taalkunde, taalgeskiedenis, taalbeplanning, vertaling en tolking. Sy huidige fokusgebiede is vertaling en die Afrikaanse taalkunde, met ’n spesifieke belangstelling in die sosiolinguistiek en die vertaalpraktyk. Sy nagraadse studente se navorsing sluit onder meer literêre vertaling, taalbeleidstudies, kritiese diskoersanalises in die populêre kultuur en die breë taalpolitiek in. Sy eie navorsing fokus op taalburgerskap, literêre vertaling en konsekwentheid in vertaling. Onlangse vertalings sluit in The Snow Sleeper, die Engelse vertaling van Marlene van Niekerk se Die Sneeuslaper, en ’n Hart is so groot soos ’n vuis, die Afrikaanse vertaling van Pieter Fourie se The heart is the size of a fist. Benewens sy navorsing- en doseerbedrywighede is Marius die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe van die US se koördineerder van akademiese programvernuwing. Marius is sedert die middel van 2020 by die Afrikaanse Taalkommissie betrokke. Hy het ’n hele paar honde en ’n versameling vetplante, en hy gesels graag oor tuinmaak in die breë en kleingraanverbouing in die besonder.

Jana Luther
Jana Luther
Leksikograaf- taalpraktisyn
Sekretaris
Webredakteur

Jana Luthersekretaris – is ’n leksikograaf en teksredakteur wat spesialiseer in Afrikaans en tans (sedert 2019) as mederedakteur aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (die WAT) verbonde is. Sy dien van 2013 af in die Taalkommissie (van 2019 af as sekretaris) en werk af en toe as fiksieredakteur, herskrywer en vertaler vir verskillende uitgewers. Van 1991 tot 1993 is sy jeugboekredakteur en daarna woordeboekredakteur by Tafelberg; van 1996 tot 2006 bedags woordeboekmaker by Pharos en saans en Sondae gereeld nasienredakteur in die nagkantoor van Die Burger. Van 2007 tot 2017 was sy voltyds redakteur van die sesde uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT 6) by Pearson SA. In haar vrye tyd lees sy, skryf ’n tweeweeklikse rubriek vir Beeld en Netwerk24 en versamel en bewerk intyds nuwe woorde, betekenisse, uitdrukkings, asook ouer vorme wat nog nie elders opgeneem is nie, in die Woordeboek van Afrikaans Vandag. Sy het in Johannesburg grootgeword, aan die Randse Afrikaanse Universiteit studeer en in 1991 ’n MA-graad (Afrikaans en Nederlands) met lof behaal.

Fred Pheiffer
Fred Pheiffer
Leksikograaf-taalpraktisyn

Fred Pheiffer is al 23 jaar leksikograaf. Hy sluit in 1999 by Pharos Woordeboeke aan en werk sewe jaar aan die vertalende Pharos Engels-Afrikaans-Afrikaans-Engelse Woordeboek, die “Groot Swarte”. By Oxford University Press in Goodwood werk hy aan vertalende skoolwoordeboeke – Engels met isiZulu, met Afrikaans, en met isiXhosa – en aan OUP se topverkoper- Engelse skoolwoordeboek. Saam met sy oud-Pharos-kollega Jana Luther en prof. Rufus Gouws (US) lewer hy in 2015 die sesde uitgawe van die HAT. Sedert 2018 is hy verbonde aan die Buro van die WAT in Stellenbosch. Hy dien in beide die Akademie se Taalkommissie en PanSAT se Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans. Voor sy woordeboekdae was Fred onder meer dosent aan die departement Afrikaans-Nederlands by Wits en vertaler en tolk in die Hansardafdeling van die Parlement. Fred is ’n trotse oud-Jan van Riebeecker en het taalkunde, argeologie en soölogie by Ikeys geswot. Sy M-graad het oor Chomsky gehandel. Hy woon saam met Lise en hul hônne in Durbanville, ry graag bergfiets – weliswaar nie meer so baie soos toe hy jonger was nie, maar hy’t wel 12 Argusse agter die blad – is ’n kranige Parkrunner en hou ’n klein wynversamelinkie in stand. Fred is ’n verbete koerantleser – hy’s ingeteken op nege plaaslike en oorsese publikasies – en het ’n aansienlike versameling comics, veral Batman, Hellboy en Tarzan. Hy hou van koskook en vroetel in sy tuintjie. Van Brahms kan hy nie genoeg kry nie, maar hy’t ook onlangs vir P.J. Harvey ontdek.

Annelise de Vries
Annelise de Vries
Taalkundige

Annelise de Vries is ’n dosent in Afrikaans en vakhoof: tale in die Fakulteit Opvoedkunde by Akademia. Sy het ’n doktorsgraad in toegepaste linguistiek, ’n meesters- en honneursgraad in Afrikaans-Nederlands, ’n BA-graad in kommunikasiestudies en ’n BA-graad in pastorale begeleiding en psigologie. Sy het haar doktorsgraad aan die Universiteit van Johannesburg verwerf en haar MA-, honneurs- en BA-grade aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom. Haar navorsingsfokus is toegepaste linguistiek, waaronder taalbeplanning en forensiese linguistiek val. Haar mees onlangs gepubliseerde werk is ’n hoofstuk in die boek Language and the law in South Africa and beyondLanguage and crime: Issues in forensic linguistics. Sy het drie jaar in die onderwysomgewing gewerk en daarna vier jaar grotendeels as ’n navorser. Benewens haar betrokkenheid by die Taalkommissie dien sy ook as ondervoorsitter van die direksie van die Afrikaanse Taalraad.

Monique Rabé
Taalkundige-taalpraktisyn
Nuwemediaspesialis

Monique Rabé is in Johannesburg gebore en getoë. Sy matrikuleer aan die Hoërskool Monument, waarna sy op die Potchefstroomkampus haar studie aan die Noordwes-Universiteit voortsit en in 2021 ’n meestersgraad in linguistiek en literêre teorie met onderskeiding behaal. Monique beklee tussen 2016 en 2021 verskeie poste by die Noordwes-Universiteit, waaronder dosent in akademiese geletterdheid en taalpraktyk. Daarna sluit sy haar by Solidariteit Helpende Hand en Maroela Media as taalpraktisyn aan. Monique is van 2022 af ’n dosent in Afrikaanse taalkunde in die Noordwes-Universiteit se Skool vir Tale op die Potchefstroomkampus. Sy werk ook as webredakteur vir vloek.co.za, ’n webtuiste vir ’n interinstitusionele, multidissiplinêre navorsings- en wetenskapskommunikasieprojek. Haar navorsingsfokusse sluit onder meer in kindertaalverwerwing, om verskeie taalkontakfenomene vanuit ’n sosiolinguistiese perspektief te ondersoek en om konstruksiegrammatika, spesifiek diasistematiese konstruksiegrammatika, te gebruik om Afrikaanse konstruksies te beskryf.

Jaco du Toit
Jaco du Toit
Rekenaarlinguis

Jaco du Toit werk sedert 2021 as ’n rekenaarlinguis by die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT®), ’n navorsings- en ontwikkelingseenheid op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. Hy voltooi tans sy meestersgraad in rekenaarwetenskap, waar sy studie op beeldverwerking fokus. Hy het aan die NWU ’n BA-graad in taaltegnologie behaal, waarna hy sy BSc Honneurs in rekenaarwetenskap en inligtingstelsels met onderskeiding slaag. Jaco het ’n sterk agtergrond in masjienleer en kunsmatige intelligensie wat hy toespits op die ontwikkeling van taalhulpbronne en natuurliketaalverwerking vir Afrikaans, asook die ander amptelike Suid-Afrikaanse tale. Jaco is in Klerksdorp gebore waar hy aan die Hoërskool Wesvalia gematrikuleer het.